Bootstrap responsive table

When I started to decorate the table by bootstrap classes like table, table-hover, table-condensed, table-nomargin, table-striped… I expected that bootstrap will have some useful class for awesome responsive behaviour, but NO. Then … I must created some custom solution and here is :

I want to rendered table like this :

Bootstrap table with standard pc resolution

to something like this:

Bootstrap table with mobile resolution

The solution is really simple. We need to add only one class to table called e.g. table-specialresponsive and specify special attribute e.g. data-title per cell for new column header which will be displayed in row, when table header th-s will be hidden:

<table class="table table-striped table-specialresponsive">
      <thead>
        <tr>
          <th>Column 1</th>
          <th>Column 2</th>
          <th>Column 3</th>
          <th>Column 4</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td data-title="Column 1">Value 1-1</td>
          <td data-title="Column 2">Value 1-2</td>
          <td data-title="Column 3">Value 1-3</td>
          <td data-title="Column 4">Value 1-4</td>
        </tr>
        <tr>
          <td data-title="Column 1">Value 2-1</td>
          <td data-title="Column 2">Value 2-2</td>
          <td data-title="Column 3">Value 2-3</td>
          <td data-title="Column 4">Value 2-4</td>
        </tr>
        <tr>
          <td data-title="Column 1">Value 3-1</td>
          <td data-title="Column 2">Value 3-2</td>
          <td data-title="Column 3">Value 3-3</td>
          <td data-title="Column 4">Value 3-4</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

Plus we need some CSS code. Here is:

@media only screen and (max-width: 768px) {

  .table-specialresponsive > thead,
  .table-specialresponsive > tbody,
  .table-specialresponsive > tbody > tr,
  .table-specialresponsive > thead > tr,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr,
  .table-specialresponsive > tbody > tr > td,
  .table-specialresponsive > thead > tr > td,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > td,
  .table-specialresponsive > tbody > tr > th,
  .table-specialresponsive > thead > tr > th,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > th
  {
    display: block;
  }

  .table-specialresponsive thead tr {
    position: absolute;
    top: -9999px;
    left: -9999px;
  }

  .table-specialresponsive tr {
    border-top: 1px solid #ccc;
  }

  .table-specialresponsive > tbody > tr > td,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > td {
    border: none;
    position: relative;
    padding-left: 50%;
    white-space: normal;
    text-align: left;
  }

  .table-specialresponsive > tbody > tr > td:before,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > td:before {
    position: absolute;
    left: 6px;
    width: 50%;
    padding-right: 10px;
    white-space: nowrap;
    text-align: left;
    font-weight: bold;
    content: attr(data-title);
  }
}

Responsive table is applicable for screen resolution less then 768 pixels .. and maybe interesting is last line content: attr(data-title) which specify the content which will be apply before every cell.

That's it

Optimalizácia webu Turingion.com

Pre tieto účely – optimalizácia html stránok - je veľmi užitočný tool priamo od google s názvom Webmaster tool a konkrétne jeho súčasť PageSpeed Insights. Ten vie prebehnúť požadovanú url adresu a poskytnúť nielen výslednú štatistiku, ale aj návrhy ako dané nedostatky riešiť.

Turingion.com on PageSpeed Insights

Tie najdôležitejšie nedostatky sme riešili nasledovne:

1. Minifikácia Css a Javascript súborov

Minifikácia súborov Css,Js ale napr. aj HTML je vo Visual studiu skutočne jednoduchá v spojení s toolom s názvom Web Essentials. Stačí v Solution explorer nájsť požadovaný súbor a v kontextovej ponuke vybrať minifikáciu nasledovne:

Minifikácia CSS súboru pomocou Web Essentials

Tool vygeneruje rovnomenný súbor s koncovkou .min.css, resp. .min.js do rovnakého priečinka a zavesí ho ako sub-node daného súboru. Web essentials je veľmi užitočný tool Palec smerujúci nahor.
Takto minifikované súbory sme ešte pomocou tzv bundlingu (referenčná kližnica System.Web.Optimization) zabalili do jedného výstupného súboru:

public class BundleConfig
  {
    public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
    {
      // CSS
      bundles.Add(new StyleBundle("~/Styles/Css").Include(
        "~/Styles/Bootstrap.min.css",
        "~/Styles/Fonts.min.css",
        "~/Styles/font-awesome.min.css",
        "~/Styles/font-iconpack.min.css",
        "~/Styles/Bootstrap-cutom.min.css",
        "~/Styles/Animate.min.css", 
        "~/Styles/Technologies.png.min.css",
        "~/Styles/Main.min.css"));

      // JS
      bundles.Add(new ScriptBundle("~/Scripts/Js").Include(
        "~/Scripts/jquery-{version}.min.js",
        "~/Scripts/jquery-Lightbox.js",
        "~/Scripts/jquery-viewportchecker.min.js",
        "~/Scripts/jquery-typed.min.js",
        "~/Scripts/modernizr-{version}.min.js",
        "~/Scripts/detectizr.min.js",
        "~/Scripts/bootstrap.min.js",
        "~/Scripts/respond.min.js",
        "~/Scripts/Site.min.js"));

      BundleTable.EnableOptimizations = true;
    }
  }

Výsledok:

Bundling pre CSS a JS fajly

 

2. Caching na strane klienta

Aby prehliadač klienta nemusel pre každú stránku ťahať po sieti aj zdroje, ktoré už má, musíme mu to povedať cez hlavičku HTTP requestu. V ASP.NET to zabezpečíme veľmi jednoducho. Do priečinkov, ktoré cheme zacacheovať na strane klienta doplníme nasledovný web.config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <staticContent>
      <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="1.00:00:00" />
    </staticContent>
  </system.webServer>
</configuration>

V našom prípade to bolo do priečinkov Scripts a Styles s hodnotou 1.00:00:00, ktorá definuje cacheovanie na jeden deň (napr. na hodinu by to bolo 01:00:00) a následne si výsledok môžeme overiť cez firebug:

Firebug a cacheovanie na strane clienta v Turingion.com

 

3. Caching na strane servera

Na cacheovanie na strane servera sme využili tzv. OutputCache a to nasledovnou konfiguráciou vo web.configu projektu:

<system.web>
	<caching>
  	<outputCache enableOutputCache="true"></outputCache>
  	<outputCacheSettings>
  		<outputCacheProfiles>
    		<add name="Cache1Hour" location="ServerAndClient" duration="3600" enabled="true" varyByParam="*" />
      	<add name="Cache1Day" location="ServerAndClient" duration="86400" enabled="true" varyByParam="*" />
    	 </outputCacheProfiles>
  	</outputCacheSettings>
  </caching>
 </system.web>

A následne OutputCache profil použijeme na .aspx stránke:
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ OutputCache CacheProfile="Cache1Hour" %>

Poznámka na záver : Minifikácia a Cache na strane clienta a servera výrazne, skutočne výrazne ovplyvní performance webu.

Customizácia templatu BlogEngine.NET podľa dizajnu Turingion.com

Blogovacie systémy (samozrejme aj BlogEngine.NET) poskytujú prispôsobenie si vzhľadu pomocou inštalácie témy. No v našom prípade, kedy sme potrebovali, aby blog zapadol do dizajnu webu Turingion.com, sme sa museli vybrať inou cestou. Pozreli sme sa na fungovanie tohto blogovacieho systému zblízka a upravili default tému (ktorá nám ako taká vyhovovala) nasledovne :

Témy sú uložené na ceste Blog_RootFolder\Custom\Themes\Standard\ kde sa nachádza aj master page site.master

BlogEngine.NET customize the themes Mater page sa dá jednoducho customizovať. Stačí nepoškodiť existujúcu funkcionalitu a doplniť, alebo nahradiť ju za vlastnú. V prípade Blog.Turingion.com to nebolo vôbec zložité. Nahradil som header a footer stránky za vlastný kus HTML kódu z Turingion.com. Viď obrázok nižšie; región Menu/Header a Footer je prepísaný, pôvodná ostala len časť Content, do ktorej sa generujú blog posty. Komponenty na ľavej strane blogu sú generované pôvodnou user kontrolkou blog:WidgetZone.

BlogEngine.NET cusotmizácia Master PageSamozrejme je možné includnuť ľubovoľné Css či Javascript. Drobný problém môže nastať len s cestami k obrázkom, fontom a podobným komponentom referencovaným napr. v CSS. V prípade tohto blogu si to vyžiadalo vložiť do šablóny 2 css súbory (font-awesome.min.css, Fonts.min.css) a ich súčasti (priečinok fonts) viď. screen nižšie:

BlogEngine.NET custom css files